Topmenu

Ayurwell

Hoofdmenu

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in ons centrum verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

AYURWELL
Hogenkampseweg 39C
6871JJ RENKUM

Naam verwerker voor de gegevensbescherming:
Wim Knoppert

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coaching traject of doorverwijzing van andere therapeuten of arts.
BSN-nummer vermelden is van groot belang op formulieren van onderzoeken naar laboratorium om persoonsverwisselingen te voorkomen.

Persoonsgegevens:

AYURWELL verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum en –plaats
Geslacht
Burgerservicenummer voor laboratoriums of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandel of coachtraject te denken aan een arts, een andere therapeut, diëtist of osteopaat. Dit alles om persoonsverwisseling te voorkomen.
Werk
Competenties en interessegebieden
Gespreksverslagen
Inhoud van communicatie
Aanleggen van medisch dossier.
IP-adres, door bezoek aan onze websites AyurWell.nl (cookies)
E-mailadres kan worden gebruikt voor onze nieuwsbrief vanuit AyurWell.nl
Doeleinden

AYURWELL verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact;
Het bieden van een persoonlijk therapieplan en/of coachtraject
Een goede en efficiënte dienstverlening
Beheer van het cliëntenbestand
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
Verbetering van de dienstverlening
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
Facturering
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
Nakoming van wettelijke verplichtingen
Het voeren van geschillen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandeltraject en/of coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

De verbetering van haar diensten en service
De bescherming van haar financiële belangen
Beveiliging en het beheer van haar systemen
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals laboratoria of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandel of coachtraject te denken aan een arts, een andere therapeut, diëtist of osteopaat. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor andere commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Doorgifte naar landen buiten de EER is toegestaan, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen een langere tijd worden bewaard dan die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om het medisch dossier te kunnen voeden betreffende de doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Van de informatie die over u wordt verzameld worden analyses gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan u door middel van rapportages.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek/ klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

AYURWELL
Hogenkampseweg 39C
6871JJ REMKUM
Mail: info@AyurWell.nl

Uw verzoek dient op schrift via de post of per e-mail te worden ingediend.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-06-2021.